6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 • 1.ประกาศเจตนารมณ์
 • 2.ประกาศนโยบายคุณธรรม
 • 3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 • 4.ประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • 5.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
 • 1.การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
 • 2.คู่มือการปฎิบัติงานกองทุน สปสช
 • 3.คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บภาษี
 • 4.ระเบียบการเดินทางไปราชการ
 • 5.แนวทางการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน
 • 6.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ2542
 • 7.พระราชกฤษฏีกาและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • 8.เกร็ดความรู้เรื่องงานบุคคล
 • 9.การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • 10.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
 • 11.คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 • 12.คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ
 • การบริหารภาครัฐแนวใหม่
 • เกร็ดความรู้ห่างไกลสตง  

 • ประกาศ ก อบต.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ฉบับ
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ
 • คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
 •  


  นายชาญวิทย์ เตียวกุล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


  หนังสือพิมพ์
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร.053-346-296