6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 • 1.การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
 • 2.คู่มือการปฎิบัติงานกองทุน สปสช
 • 3.คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บภาษี
 • 4.ระเบียบการเดินทางไปราชการ
 • 5.แนวทางการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน
 • 6.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ2542
 • 7.พระราชกฤษฏีกาและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • 8.เกร็ดความรู้เรื่องงานบุคคล
 • 9.การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • 10.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
 • 11.คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 • 12.คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ
 • 13.คู่มือความรู้เรื่องวันลา
 • การบริหารภาครัฐแนวใหม่
 • เกร็ดความรู้ห่างไกลสตง  

 • ประกาศ ก อบต.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ฉบับ
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ
 • คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมิน ผลการ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และประกาศ ก. อบต.จังหวัดเชีบงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้า รับราชการ พ.ศ.2563
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการ และ ระกับ ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3)พ.ศ.2563 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการให้ออกจากราชการ
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว กับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2562
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน"ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์"
 • ประกาศ ก.อบต จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • ประกาศ ก.อบต จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน ส่วนตำบล พ.ศ.2564
 • ประกาศ ก.อบต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่35)พ.ศ.2564
 •    หนังสือพิมพ์
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่