6869

  789  วิสัยทัศน์
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

  789  แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560

  789  แบบฟอร์มต่างๆ

789 จดหมายข่าว


รวมลิงค์

124
121
123
122
125
126
128
129
130
131
132
127
133


 

 

 

 


 
ประชาสัมพันธ์ #แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 8:30 น.-16:30 น.สำนักงานปลัดงาน ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปี 2559 รายละเอียด>>

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00 น.-16:30 น.คณะทำงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยฯ รายละเอียด>>

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายชาญวิทย์ เตียวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่งอน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงาน ร่วมถวายเทียนพรรษา รายละเอียด>>

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ท่านนายกฯชาญวิทย์ เตียวกุล มอบหมายให้ ท่านรองนายกฯนายวิรุฬห์ สกุลพันธ์ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เข้ารับมอบเกียรติบัตรและทุนสนับสนุน ในการดำเนินกิจกรรมระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีดี (PODD) จากหัวหน้าโครงการฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอ นจัดโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559  รายละเอียด>>

วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอ น จัดโครงการส่งเสริมกระบวนกา รเรียนรู้เพื่อสร้างความผูก พันในองค์กรและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ณ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง ตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 9:00 น.-16:00น. งานกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน จัดประชุม และให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคในเด็ก รายละเอียด>>

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน นำโดยท่านนายกชาญวิทย์ เตียวกุล ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลแม่งอน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รายละเอียด>>

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง จัดประชุมจัดตั้ง สภาวัฒนธรรม ระดับตำบล/อำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.มแม่งอน เพื่อเลือกตั้งประธานสภาฯ ซึ่งได้หมดวาระลง รายละเอียด>>

 

ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2559 อบต.แม่งอนร่วมกับศูนย์กีฬาต.แม่งอน จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการ กระตุ้นการ ใช้เวลาว่าง ให้เกิด ประโยชน์ โดยการเล่น กีฬาเพื่อ ให้เยาวชนห่างไกลจากการใช้ยาเสพติด ภาพกิจกรรม>>

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยสวมเสื้อสีเหลือง และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน รายละเอียด>>

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 15 :30 น .(โดยประมาณ) อบต.แม่งอนร่วมกิจกรรมสร้างฝาย ชะลอ น้ำ ณ หมู่บ้านบ้านยาง รายละเอียด>>

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00 น.-16:30 น.คณะทำงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยฯทั้ง 15 หมู่บ้าน รายละเอียด>>

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:30 น.- 12:00 น.ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค ไข้เลือดออกตำบลแม่งอน จัดประชุมกรรมการศูนย์เพื่อหาแนวทางควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลแม่งอน รายละเอียด>>
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:00 น.คณะทำงานด้านเบี้ยยังชีพฯ นำโดยท่านปลัด สมนึก เดชโพธิ์ ออกให้ บริการนอกสถานที่ ณ หมู่บ้านบ้านหลวง และบ้านปางม้า รายละเอียด>>

วันที่ 27 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่งอน เข้าร่วมประเมิน การคัดเลือก องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ดีเด่น เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ รายละเอียด>>

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนนำโดยท่านนายกชาญวิทย์ เตียวกุลจัดประชุมชุดปฎิบัติการ ป้องกันยาเสพติดประจำตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

 

14/04/59

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน นำโดยท่านนายกชาญวิทย์ เตียวกุลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายประจำ หน่วย ด่านชุมชน ให้ การ ต้อนรับ หัวหน้าหน่วยงานทหารซึ่งได้เข้ามาตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

 

12/04/59 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนร่วมกับชมรมผู้สูงตำบลแม่งอนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม

การบริหารร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก รายละเอียด>>

 

11/04/59 วันที่ 11 เมษายน 2559 อบต.แม่งอนจัดพิธีเปิดด่านชุมชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี59 ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความเรียบร้อยของการใช้รถใชถนน รายละเอียด>>

 

31/03/59

วันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหไทยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ>>

 

28/03/59

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน จัดโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อนำความคิดเห็นและปัญหาของชาวบ้านไปแก้ไขและพัฒนาตำบลฯ อ่านต่อ>>

หน้าถัดไป 2>

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

78777

นายสมนึก เดชโพธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

สายด่วนปลัด อบต. 061-231-5502
หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296
WEBMASTER unchasak@gmail.com