6869

 


 

 

 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 อำเภอฝางจัดการประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและแนวทางแก้ไขปัญหา ของส่วนราชการ ให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2653 รายละเอียด>>

ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นวันที่สอง ในการตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

วันที่ 18 มีนาคม2563 เวลา9:00 น. หมู่12 ตำบลแม่งอน ร่วมกับ อบต.แม่งอน โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) / จิตอาสาพี่น้องชาวบ้านยาง (กรรมการ/อสม./ชรบ./แม่บ้าน/กลุ่มหนุ่มสาว) จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ รายละเอียด>>

นายชาญวิทย์ เตียวกุล นายก อบต.แม่งอนพร้อมพนักงาน ลูกจ้าง อบต.แม่งอน ร่วม กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน และร่วม แสดงเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolrance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อบต.แม่งอนโดยนายชาญวิทย์ เตียวกุล ได้มอบหมายให้ นายจรัสชัย หน่อกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นำพนักงาน ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รายละเอียด>>

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน โดย นายชาญวิทย์ เตียวกุล นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้ นายวิรุฬห์ สกุลพันธ์   รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล นำข้าราชการ สังกัดกองช่าง เข้าร่วมงาน วันเฉลิม พระชนม พรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ รายละเอียด>>

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน จัด พิธีถวายสัตย์ ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563 เนื่องใน โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียด>>
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้ม แข็ง และอบอุ่น ในครอบครัว ตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ราบละเอียด>>

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนา ทักษะ การคิด นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลแม่งอน รายละเอียด

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 งานนักพัฒนาชุมชน โดยนางสาวหฤทัย ตันตสุวรรณ จัดโครงการ ส่งเสริม กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่งอน รายละเอียด

งานนักพัฒนาชุมชน โดยนางสาวหฤทัย ตันตสุวรรณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด>>

 

next>>

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296
WEBMASTER unchasak@gmail.com