6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

  789  แบบฟอร์มต่างๆ


อุณหภูมิขณะนี้

รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

\

#เลิกสูบ ลดเสียง คุณทำได้ เพื่อสงเสริมให้เลิกสุบผลิตภัณฑ์ยาสบทุกประเภท ลดความเสียงการติดเชื้อ ลดแพร่กระจาย เชื้อโควิต 19 ขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ ใช้โอกาสนี้เริ่มต้นการเลิกสุบบุหรี่ ซึ่งนอกจาก จะทำลาย สุขภาพของตัวเอง และ คนรอบข้างแล้ว ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายทีไม่จำเป็นกระทรวงสาธารณสุขได้จัด โครงการระบบ บริการ เลิกบุหรี่ ี่แบบครบางจร ช่วยผุ้ที่ต้องการเลิกบุหรีทุกสิทธิประโยชน์ ได้เข้าถึงบริการ และรับคำ ปริกษา โทรฟรี สายด่วน #เลิกบุหริทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600 หรือเข้ารับบริการได้ที่สถาน พยาบาล สังกัดกระทรงสาธารณสุข ทั่วประเทศและได้ผลักดันยาชวยเลิกบุหรี่เข้าสู่บัญชียาหลักแห่ง ชาติ เพื่อเพิ่มโอกาส ความสำเร็จ ในการเลิกบุหรี่ ี่ได้มากยิ่งขึ้น

 

 
Googleเว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296