6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789   ภาพกิจกรรม

  789   แหล่งท่องเที่ยว

 

อุณหภูมิขณะนี้


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 • 1.การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า
 • 2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
 • 3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
 • 4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 • 5.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • 6.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 • 7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 • 8.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 • 9.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • 10.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 • 11.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 • 12.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 • 13.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 • 14.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 • 15.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • 16.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 • 17.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 • 18.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • 19.การแจ้งเคลื่อนย้ายตามมาตรา 39 ทวิ
 • 20.การแจ้งขุดดิน
 • 21.การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
 • 22.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • 23.การแจ้งถมดิน
 • 24.การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
 • 25.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • 26.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 • 27.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 • 28.การรับชำระภาษีป้าย
 • 29.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • 30.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 • 31.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • 32.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 • 33.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
 • 34.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
 • 35.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 • 36.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 • 37.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • 38.การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • 39.การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
 • 40.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 41.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
 • 42..การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมในการปฎิบัติงานในหน้าที่)
 • 43.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 44.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 •  

   

        หนังสือพิมพ์
  1 เดลินิวส์
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  เว็บในจังหวัดใหม่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296