789  วิสัยทัศน์

789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

789  กิจกรรม อบต.

789  แบบฟอร์มต่างๆ

789 จดหมายข่าว

789ข่าวประชาสัมพันธ์

789 รายงานการเงิน

789รายงานการควบคุมภายใน

789 คู่มือการปฎิบัติงาน

789กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

789 คู่มือประชาชน

789 KM การจัดการความรู้

789 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

789 หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล

789ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ

789การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

789 สรุปผลการจัดจัดจ้างประจำเดือน

789 แผนอัตรากำลัง

789แผนการจัดหาพัสดุ

789แผนพัฒนาท้องถิ่น

789แผนการดำเนินงาน

789 รายงานผลการดำเนินงาน

789รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA

789รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ

789รายงานผลการสำรวจน้ำเสีย

789ข้อมูลสถิติ

789 แผนปฏิบัติการ ปปช

789มาตรการป้องกันการทุจริต

789ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

789กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

789 ติดต่อเรา


รวมลิงค์

121
123
122
125
126
128
129
130
131
132
127
133


 

 

 


คำขวัญ ดื่มด่ำธรรมชาติดอยอ่างขาง โครงการหลวงนำทางสร้างวิถี งดงามวัฒนธรรมประเพณี แม่งอนดีลือเลื่องพิพิธภัณฑ์

ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจและมอบอำนาจและมอบหมายให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่งอน ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ และประชาชนร่วมโครงการ"ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน" โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะภายในชุมชน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562 รายละเอียด>>

#ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนให้ #บริการแก่ประชาชนในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดในพื้นที่ตำบลแม่งอน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวฯลฯ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น

ประกาศายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียด>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียด>>

1/08/62 ประกาศรับสมัครบุคคลเผื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รายละเอียด>>

27/06/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

14/06/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

24/06/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียด

29/5/62 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

15/11/62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า รายละเอียด>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียด>>

6/01/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีตม.6 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.8 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.2 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.13 รายละเอียด>>

21/1/63 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้>>

7/05/63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

14/05/63 ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 14 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

6/12/62โครงการปรับปรุงเสริมแนวคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 14รายละเอียด>>

6/12/62 โครงการก่อสร้างถนน คศล.บ้านหลวง หมู่ที่ 5 รายละเอียด>>

6/12/62 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังสายเหมืองกลาง หมู่ที่ 14 รายละเอียด>>

6/12/62 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4รายละเอียด>>

6/12/62 โครงการก่อสร้างถนน คศล. บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7รายละเอียด>>

6/12/62 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านแม่งอนสันติสุข หมู่ที่ 14 รายละเอียด>>

6/12/62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. บ้านแม่งอนสันติสุข หมู่ที่ 14 รายละเอียด>>

6/12/62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย รายละเอียด>>

15/11/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

15/11/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 11 รายละเอียด>>

15/11/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 12 รายละเอียด>>

15/11/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์สำเร็จรูป รายละเอียด>>

10/09/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายที่ 1 คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

10/09/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายที่ 2 คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

10/09/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

6/09/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

22/08/62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

22/08/62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

22/08/62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

22/08/62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่2 รายละเอียด>>

19/08/62 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือจ้างของ อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

15/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คศล.หมู่ที่่ 14 รายละเอียด>>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 9 รายละเอียด >>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก งบประมาณ 525,000 บาท รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก งบประมาณ 858,800 บาท รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนขี้เหล็ก รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล. บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

26/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 9 รายละเอียด>>

26/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

26/7/92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คศล. หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

8/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

28/07/62 ราคากลางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถมดินไหล่ถนน หมู่ที่ 8 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างราวกันตกเหล็ก หมู่ที่ 4 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 รายละเอียด

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่งอน (แยก) หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยปง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายหิน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านันมะกอกหวาน รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 7บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

21/05/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่11 รายละเอียด>>

21/05/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่1 รายละเอียด>>

13/05/62 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่4 รายละเอียด>>

23/04/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด >>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคศล. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.หมูที่ 11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเข้าบ้านกวางหยี) รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก(ซอยข้าบ้านอาเทิ่ง) รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

5/04/62 1.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด

2.ประกาศราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 4 บ้านแม่ขี้เหล็ก รายละเอียด

3.ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด

4.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดิน คศล.หมุ๋ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด

20/03/62 1.ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 รายละเอียด

2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 13 รายละเอียด

3.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 4 รายละเอียด

4.โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 14 รายละเอียด

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 15 รายละเอียด

29/03/62 1.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่9 รายละเอียด

2.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่10 รายละเอียด

3.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่11 รายละเอียด

4.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่14 รายละเอียด

5.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่15 รายละเอียด

16/03/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ คศล.บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำหญิง ศศล.บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย ศศล.บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด ม.9 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล. บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 รายละเอียด>>

23/3/63 ราคากลางโครงการ ก่อสร้างคลองอส่งน้ำ คศล.บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 2 รายละเอียด

1/4/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 3 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่8 รายละเอียด>>

21/4/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

อ่านต่อ >> 2 3

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296 ,061-231-5502
WEBMASTER maengoncenter@gmail.com

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBT