6869

  789  วิสัยทัศน์
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

789  แบบฟอร์มต่าง

789 จดหมายข่าว

789 รายงานการเงิน

789คู่มือการปฎิบัติงาน

789 คู่มือประชาชน

789 KM การจัดการความร

789มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

789 สรุปผลการจัดจัดจ้างประจำเดือน

789แผนอัตรากำลัง

789แผนพัฒนา 3 ป

789 ข้อบัญญัติตำบล

789 แผนปฏิบัติการ ปปช.

 


รวมลิงค์

121
123
122
125
126
128
129
130
131
132
127
133


 

 

 

 


ประกาศ

18/12/60 ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกลำห้วยสันธาตุ หมู่ที่ 15 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รายละเอียด>>

18/12/60 ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกลำห้วยแม่งอน หมู่ที่ 15 -หมู่ที่ 11 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รายละเอียด>>

16/05/60 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียด>>26/05/60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อจำนวน 1 คันด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

7/06/60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง 3 ชนิดงานงานทาง 2 โครงการ งานอาคาร 4 โครงการ งานชลประทาน 1 โครงการ รวม 7 โครงการจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

10/06/59 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นแบบโครงการก่อสร้าง 2 ประเภท งานทาง 2 โครงการ งานอาคาร 2 โครงการ รวม 4 โครงการ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด>>

20/06/59 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นแบบโครงการก่อสร้าง 2 ประเภท งานทาง 2 โครงการ งานอาคาร 2 โครงการ รวม 4 โครงการ รายละเอียด>>

26/07/60 ประกาศโครงการจ้างเหมาถมบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ย บรเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหลวง รายละเอียด>>

26/07/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คศล.หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง รายละเอียด1>>

รายละเอียด2 >>

26/07/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

รายละเอียด2 >>

31/07/60 ประกาศราคากลาง

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

2.โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 5รายละเอียด

3.โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที 8 รายละเอียด>>

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

5.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.1ชั้น หมู่ที่ 14 รายละเอียด

2/08/60 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรถางหญ้าและขุดร่องระบายน้ำ พื้นที่สนามกีฬา อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

9/08/60 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 ประเภทงานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการ รวมทั้งหมด 5 รายการ

จำนวน 1 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

เอกสารแนบ รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คศล.1 ชั้นรายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระจกโค้งนูนพร้อมติดตั้ง จำนวน 45 จุด รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 55 จุด รายละเอียด>>

21/06/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่15 รายละเอียด

21/06/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ททางหมู่13 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำหมู่10 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่7 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่6 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 5 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำหมู่ 4 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำหมู่3 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางลานหมู่ 1 รายละเอียด

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.2 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.2 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.4 รายละเอียด

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.5 รายละเอียด>>

22/08/60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 9 โครงการ รายละเอียด>>

29/08/60 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานทาง 4 รายการ งานชลประทาน 2 รายการ รวม 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

13/09/60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 ประเภท งานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการรวมทั้งหมด 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียด>>

11/10/60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด>>

11/10/60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พพ.ศ.2561 รายละเอียด

17/05/60 บันทึกการยืนเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง 3 ชนิดงาน รายละเอียด>>

4/05/60 บัญชีให้หรือรูปแบบรายการโครงการ 3 ชนิดงานรายละเอียด>>

12/09/60 ทะเบียนรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่E4/2560 งานทาง 4 รายการ งานชลประทาน 2 รายการ รวม 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียด>>

23/03/60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด>>

22/08/60 รายชื่อผุ้มารับเอกสารโครงการก่อสร้าง 3 ประเภท งานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการ รายละเอียด>>

30/08/60 บัญชีผู้มายื่นซองโครงการ E3/2560 3  3 ประเภทงานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการ รวมทั้งหมด 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียด>>

30/08/60 รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิคโครงการ E3/2560 3  3 ประเภทงานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการ รวมทั้งหมด 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียด>>

13/09/60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 ประเภท งานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการ รวมทั้งหมด 5 รายการ จำนวน 1 โครงการรายละเอียด

22/1/61 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร่างถนน คศล.หมู่6 ตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

22/1/61 ประกาศราคากลาง โครงการก่อรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คศล.หมู่7 ตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

25/1/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

6/2/61 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด คศล.หมูที่ 3 รายละเอียด

6/2/61 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างพนังกันดิน คศล. หมู่ที่ 7 รายละเอียด

6/2/61 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด คศล.หมูที่ 11 รายละเอียด

5/01/61 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รายละเอียด>>

 

หน้า 2 3 4 5 6

หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBT