6869

  789  วิสัยทัศน์
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

789  แบบฟอร์มต่าง

789 จดหมายข่าว

789 รายงานการเงิน

789คู่มือการปฎิบัติงาน

789 คู่มือประชาชน

789 KM การจัดการความร

789มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

789 สรุปผลการจัดจัดจ้างประจำเดือน

789แผนอัตรากำลัง

789แผนพัฒนา 3 ป

789 ข้อบัญญัติตำบล

789 แผนปฏิบัติการ ปปช.

 


รวมลิงค์

121
123
122
125
126
128
129
130
131
132
127
133


 

 

 

 


ประกาศ

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.7 บ้านทุ่งหลุก(1) รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.7 บ้านทุ่งหลุก(2) รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.15 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด>>

2/01/62 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด1 >>รายละเอียด 2

1/08/61 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

21/08/61 ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายละเอียด>>

27/08/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) รายละเอียด>>

30/08/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

12/07/61 ประกาศ เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และอัตรา การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน บุคคล หรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร พัสดุภาครัฐ ของ อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 12 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 9 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 7 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 6 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 1 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 15 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการพนังกั้นดิน หมุ่ที่ 15 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 10 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 8 รายละเอียด

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการ งานปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN PACTH) หมู่ที่ 5 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 3 รายละเอียด >

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านยาง รายละเอียด

16/03/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านยางเชื่อม บ้านห้วยลึกหมุที่ 3 รายละเอียด>>

07/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ช่วงที่1) หมุ่ที่ 1 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่6 รายละเอียด >

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่9 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่12 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่12 รายละเอียด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหาร จำนวน 5 ตำแหน่ง รายละเอียด

16/05/60 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียด>

26/05/60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อจำนวน 1 คันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

7/06/60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง 3 ชนิดงานงานทาง 2 โครงการ งานอาคาร 4 โครงการ งานชลประทาน 1 โครงการ รวม 7 โครงการจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

26/07/60 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาถมบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ย บรเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหลวง รายละเอียด>>

26/07/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คศล.หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง รายละเอียด>>

26/07/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

31/07/60 ประกาศราคากลาง

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

2.โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 5รายละเอียด

3.โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที 8 รายละเอียด>>

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

5.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.1ชั้น หมู่ที่ 14 รายละเอียด

2/08/60 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรถางหญ้าและขุดร่องระบายน้ำ พื้นที่สนามกีฬา อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

9/08/60 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 ประเภทงานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการ รวมทั้งหมด 5 รายการ

จำนวน 1 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

เอกสารแนบ รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คศล.1 ชั้นรายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระจกโค้งนูนพร้อมติดตั้ง จำนวน 45 จุด รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 55 จุด รายละเอียด>>

21/06/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่15 รายละเอียด

21/06/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ททางหมู่13 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำหมู่10 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่7 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่6 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 5 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำหมู่ 4 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำหมู่3 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางลานหมู่ 1 รายละเอียด

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.2 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.2 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.4 รายละเอียด

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.5 รายละเอียด>>

22/08/60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 9 โครงการ รายละเอียด>>

29/08/60 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานทาง 4 รายการ งานชลประทาน 2 รายการ รวม 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

 

 

 

หน้า 1<2 3 4

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

78777

นายสมนึก เดชโพธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

สายด่วนปลัด อบต. 0986419635
หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 1 หมู่ 14 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296
WEBMASTER unchasak@gmail.com