คำขวัญ ดื่มด่ำธรรมชาติดอยอ่างขาง โครงการหลวงนำทางสร้างวิถี งดงามวัฒนธรรมประเพณี แม่งอนดีลือเลื่องพิพิธภัณฑ์

เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ

ประชาสัมพันธให้ความรู็เกี่ยวกับโรคโควิด-19

ประชาสัมพันธ์บริการจัดรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19

28/01/64 28/01/64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

24/01/65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ รายละเอียด>>

6/01/65 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

22/12/64 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2565

26/11/64 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

11/06/64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

4/06/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง >>

11/05/64 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

1/02/64 บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด>>

23/11/63 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แม่งอน ประจำปี 2564 รายละเอียด>>

2/11/63 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

27/08/63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

24/08/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

11/08/63 ประกาศรายชื่ออาสาสมัครบริบาล รายละเอียด>>

3/08/63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

16/06/63 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด

12/06/63 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ รายละเอียด

11/03/63 บัญชีประเมินทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แม่งอน ประจำปี 2563 รายละเอียด>>

11/03/63 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียด>>

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่งอน ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ และประชาชนร่วมโครงการ"ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน" โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะภายในชุมชน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562 รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2563 รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2564 รายละเอียด>>

#ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนให้ #บริการแก่ประชาชนในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดในพื้นที่ตำบลแม่งอน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวฯลฯ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น

21/1/63 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้>>

7/05/63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

14/05/63 ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด>>

28/05/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

23/11/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

26/11/63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

2/10/2562 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง รายละเอียด>>

กิจกรรมอื่น>>

13/01/65 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.หมู่ที่6 บ้านปางควาย รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ททาง บ้านแม่งอนสันติสุข หมู่ที่ 14รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่งอนสันติสุข หมู่ที่ 14รายละเอียด>>

25/10/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านยาง หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านยาง หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านยาง หมู่ที่ 12 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ขนาด 1 ช่อง บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

27/09/64 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบาายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ม.2 รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ม.10 รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ม.9 รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศโครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ รายละเอียด>>

13/09/64 ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา รายละเอียด>>

1/09/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

1/09/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่5 บ้านหลวง รายละเอียด>>

1/09/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

1/09/64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด >>

1/09/64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก คศล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง>>

1/09/64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

6/08/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

6/08/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

6/08/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. หมู่ที่ 3 รายละเอียด>>

6/08/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 2 คศล. หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

17/05/64 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

30/04/64 ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี (e-bidding) รายละเอียด

21/04/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 10 รายละเอียด>>

10/03/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. หมู่ที่ 7 รายละเอียด

5/03/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 รายละเอียด

5/03/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด

5/03/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 15 รายละเอียด

3/03/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 รายละเอียด

11/02/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 รายละเอียด

11/02/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 รายละเอียด

11/02/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 รายละเอียด

11/02/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 รายละเอียด

9/02/64 ประกาศ อบต.แม่งอน เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด

9/02/64 ประกาศ อบต.แม่งอน เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด

15/01/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด

15/01/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 10 รายละเอียด

15/01/64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 3 รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 11 รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 1 รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ที่ 5 รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนน คศล.หมู่ที่ 13รายละเอียด

28/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน ม.2 หัวดง รายละเอียด

22/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ม.1 รายละเอียด

22/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ม.3 รายละเอียด

22/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ม.11 รายละเอียด

22/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน ม.2 รายละเอียด

22/10/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ม.13 รายละเอียด

24/09/63 ประกาศโครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ รายละเอียด

21/08/63 ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายะเอียด

15/07/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 5 รายละเอียด

15/07/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 8 รายละเอียด

15/07/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 10 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 10 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 11 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 7 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 5 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 3 รายละเอียด

29/06/63 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 8 รายละเอียด

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ ท่อระบบส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5รายละเอียด>>

10/06/63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4 รายละเอียด>>

10/06/63 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่3 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล.บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คศล. บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

4/06/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล. บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 14 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

17/02/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

27/1/63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสฯ หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

6/12/62โครงการปรับปรุงเสริมแนวคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 14รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ คศล.บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำหญิง ศศล.บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย ศศล.บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิด ม.9 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล. บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

16/03/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล. บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 รายละเอียด>>

23/3/63 ราคากลางโครงการ ก่อสร้างคลองอส่งน้ำ คศล.บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 2 รายละเอียด

1/4/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 3 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

21/4/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่8 รายละเอียด>>

21/4/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

6/01/63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีตม.6 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.8 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.2 รายละเอียด>>

6/1/63 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.13 รายละเอียด>>

อ่านต่อ >>2 3 4 5 6


เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่