6869

 789  วิสัยทัศน์

789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

789  แบบฟอร์มต่างๆ

789 จดหมายข่าว

789 รายงานการเงิน

789รายงานการควบคุมภายใน

789 คู่มือการปฎิบัติงาน

789กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

789 คู่มือประชาชน

789 KM การจัดการความรู้

789 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

789 หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล

789ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ

789การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

789 สรุปผลการจัดจัดจ้างประจำเดือน

789 แผนอัตรากำลัง

789แผนการจัดหาพัสดุ

789แผนพัฒนาท้องถิ่น

789แผนการดำเนินงาน

789 รายงานผลการดำเนินงาน

789รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA

789รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ

789รายงานผลการสำรวจน้ำเสีย

789ข้อมูลสถิติ

789 แผนปฏิบัติการ ปปช

789มาตรการป้องกันการทุจริต

789ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

789กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

789 ติดต่อเรา


รวมลิงค์

121
123
122
125
126
128
129
130
131
132
127
133


 

 

 


คำขวัญ ดื่มด่ำธรรมชาติดอยอ่างขาง โครงการหลวงนำทางสร้างวิถี งดงามวัฒนธรรมประเพณี แม่งอนดีลือเลื่องพิพิธภัณฑ์

ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจและมอบอำนาจและมอบหมายให้รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่งอน ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ และประชาชนร่วมโครงการ"ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน" โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะภายในชุมชน รายละเอียด>>

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562 รายละเอียด>>

#ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนให้ #บริการแก่ประชาชนในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดในพื้นที่ตำบลแม่งอน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวฯลฯ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น

1/08/62 ประกาศรับสมัครบุคคลเผื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รายละเอียด>>

27/06/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

14/06/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด

24/06/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียด

29/5/62 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 9 รายละเอียด >>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

13/08/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก งบประมาณ 525,000 บาท รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก งบประมาณ 858,800 บาท รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

13/08/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งอนขี้เหล็ก รายละเอียด>>

26/07/62 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล. บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

26/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 9 รายละเอียด>>

26/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่ 8 รายละเอียด>>

26/7/92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คศล. หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

8/7/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

28/07/62 ราคากลางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถมดินไหล่ถนน หมู่ที่ 8 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างราวกันตกเหล็ก หมู่ที่ 4 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 รายละเอียด

28/07/62 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 รายละเอียด

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่งอน (แยก) หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยปง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายหิน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านันมะกอกหวาน รายละเอียด>>

24/05/62 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 7บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

21/05/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่11 รายละเอียด>>

21/05/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่1 รายละเอียด>>

13/05/62 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่4 รายละเอียด>>

23/04/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด >>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคศล. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.หมูที่ 11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านป่าจี้ รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเข้าบ้านกวางหยี) รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก(ซอยข้าบ้านอาเทิ่ง) รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

5/04/62 1.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด

2.ประกาศราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.หมู่ที่ 4 บ้านแม่ขี้เหล็ก รายละเอียด

3.ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.แบบไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด

4.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดิน คศล.หมุ๋ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข รายละเอียด

20/03/62 1.ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 รายละเอียด

2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 13 รายละเอียด

3.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 4 รายละเอียด

4.โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 14 รายละเอียด

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 15 รายละเอียด

29/03/62 1.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่9 รายละเอียด

2.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่10 รายละเอียด

3.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่11 รายละเอียด

4.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่14 รายละเอียด

5.ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่15 รายละเอียด

14/03/2562 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด>>

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองขวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด>>

8/03/62 1.โครงการขุดลอกหน้าฝายและลำห้วยแม่งอน หมูที่ 7 รายละเอียด>>

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

3.โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คศล.หมูที่ 15 รายละเอียด>>

4.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คศล.หมู่ที่ 15 รายละเอียด>>

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 รายละเอียด>>

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6(1) รายละเอียด>>

27/02/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 รายละเอียด>>

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8รายละเอียด>>

27/02/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 รายละเอียด>>

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 1 รายละเอียด>>

1/03/62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.7 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.3 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.6 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.1 รายละเอียด>>

25/02/62 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คศล.ม.2 รายละเอียด>>

20/02/62ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียด>>

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รายละเอียด>>

29/01/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

24/01/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค รายละเอียด>>

21/01/62 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 5 รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียด>>

21/01/62 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.7 บ้านทุ่งหลุก(1) รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.7 บ้านทุ่งหลุก(2) รายละเอียด>>

13/12/61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คศล.ม.15 บ้านใหม่หลวง รายละเอียด>>

2/01/62 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด1 >>รายละเอียด 2

1/08/61 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

21/08/61 ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายละเอียด>>

27/08/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) รายละเอียด>>

30/08/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด>>

12/07/61 ประกาศ เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และอัตรา การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน บุคคล หรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร พัสดุภาครัฐ ของ อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 12 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 9 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 7 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 6 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 1 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 15 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการพนังกั้นดิน หมุ่ที่ 15 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 14 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 10 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 8 รายละเอียด

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 7 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 1 รายละเอียด>>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิด คศล.หมู่ที่ 2 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการ งานปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN PACTH) หมู่ที่ 5 รายละเอียด>

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 3 รายละเอียด >

28/02/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านยาง รายละเอียด

16/03/61 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านยางเชื่อม บ้านห้วยลึกหมุที่ 3 รายละเอียด>>

07/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ช่วงที่1) หมุ่ที่ 1 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่6 รายละเอียด >

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่9 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่12 รายละเอียด

7/03/61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่12 รายละเอียด

21/03/61ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด>>

21/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

27/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียด>>

30/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน รายละเอียด

30/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 4 รายละเอียด

30/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 10 รายละเอียด

30/03/61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 12 รายละเอียด

23/05/61 ประชาสัมพันธ์ประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รายละเอียด>>

31/07/60 ประกาศราคากลาง

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay หมู่ที่ 2 รายละเอียด>>

2.โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 5รายละเอียด

3.โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที 8 รายละเอียด>>

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 รายละเอียด>>

5.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.1ชั้น หมู่ที่ 14 รายละเอียด

2/08/60 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรถางหญ้าและขุดร่องระบายน้ำ พื้นที่สนามกีฬา อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

9/08/60 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 ประเภทงานทาง 3 รายการ งานอาคาร 1 รายการ งานชลประทาน 1 รายการ รวมทั้งหมด 5 รายการ

จำนวน 1 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

เอกสารแนบ รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คศล.1 ชั้นรายละเอียด1>>

รายละเอียด 2

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระจกโค้งนูนพร้อมติดตั้ง จำนวน 45 จุด รายละเอียด>>

16/08/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 55 จุด รายละเอียด>>

21/06/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่15 รายละเอียด

21/06/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ททางหมู่13 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำหมู่10 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่7 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่6 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 5 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำหมู่ 4 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำหมู่3 รายละเอียด

21/08/60 ประกาศราคากลางลานหมู่ 1 รายละเอียด

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.2 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คศล.ม.2 รายละเอียด>>

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.4 รายละเอียด

22/08/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล.ม.5 รายละเอียด>>

22/08/60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 9 โครงการ รายละเอียด>>

29/08/60 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานทาง 4 รายการ งานชลประทาน 2 รายการ รวม 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

อ่านต่อ>>2 3 4 5

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296 ,061-231-5502
WEBMASTER unchasak@gmail.com

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBT