6869

 


135

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 สิ่งที่แนบมาด้วย

3/05/59 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างพรังกั้นดิน คศล.หมู่ที่ 15 ตามแบบ อบต.แม่งอน รายละเอียด>>

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนปีงบประมาณ ๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องการรับชำระภาษีประจำปี 2559 รายละเอียด>>

27/04/59 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม รายละเอียดคลิก>>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางเป็นรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3000 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบ 4 ประตู รายละเอียด>>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตามแบบ อบต.แม่งอน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียด>>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถ กู้ชีพ กู้ภัย (รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) แบบกระบะ รายละเอียด>>

20/10/58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 3 ประเภท งานอาคาร 6 โครงการ,งานทาง 3 โครงการ,งานชลประทาน 2 โครงการรวม 11 โครงการ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

 • ราคากลางสนามฟุตบอล
 • ราคากลางสนามวอลเล่ย์บอล
 • ราคากลางห้องน้ำชาย
 • ราคากลางห้องน้ำหญิง
 • ราคากลางขยายเขตไฟฟ้าสนามกีฬา
 • ราคากลางระบบประปาพร้อมถังน้ำ
 • ราคากลางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 8 (Overlay)
 • ราคากลางถนน คสล.หมู่ 11
 • ราคากลางคลองส่งน้ำหมู่ 15
 • ราคากลางรางระบายน้ำหมู่ 15
 • ราคากลางฝายดักตะกอนหมู่ 15
 • 20/11/58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 3 ประเภท งานอาคาร 6 โครงการ,งานทาง 3 โครงการ,งานชลประทาน 2 โครงการรวม 11 โครงการ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

   

  ประกาศองค์การบริการบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมาย ให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนปฏิบัติราชการ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียด>>

  3/03/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 • โครงการ ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด>>
 • โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด>>
 • โครงการ ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด>>
 • โครงการ ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด>>
 •  

  17/03/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 • โครงการ ก่อสร้างางระบายน้ำ รายละเอียด>>
 • โครงการ ก่อสร้างไหล่รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด รายละเอียด>>
 • 18/03/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดตอ ถางป่า พร้อมปรับเกลี่ยสนามกีฬา อบต.แม่งอน บ้านห้วยห้อม รายละเอียด>>

  29/03/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

  29/03/59 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 3 ประเภทงานทาง 5 โครงการงานอาคาร 1 โครงการ งานชลประทาน 1 โครงการรวม 7 โครงการจำนวน 1รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

  1/06/59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 2 ประเภท งานทาง 2 โครงการ งานอาคาร 2 โครงการ รวม 4 โครงการ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีทางอีเลคโทรนิค รายละเอียด>>

  1.ตารางแสดงราคากลางจ้าง รายละเอียด>>

  2.ราคากลางอาคารเอนกประสงค์หมู่ 2 รายละเอียด>>

  3ราคากลางการก่อสร้างไหล่ทางหมู่ 8 รายละเอียด>>

  4.ราคากลางอาคารเอนกประสงค์หมู่ 9 รายละเอียด>>

  5.ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 13 รายละเอียด>>

  26/05/59 เรื่องยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 2 ประเภท งานทาง 2 โครงการ งานอาคาร 2 โครงการ รวม 4 โครงการ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

  27/05/59 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารโครงการเจาะบ่อน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่งอนสันตสุข หมู่ที่ 14 ตำบลแม่งอน รายละเอียด>

  10/06/59ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามที่ อบต.แม่งอนกำหนด รายละเอียด>>

  ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แม่งอนคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>

  ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แม่งอนคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>

  21/06/59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่1,หมู่ที่8,ตำบลแม่งอน รายละเอียด>> เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 3/2559 รายละเอียด>> ราคากลาง รายละเอียด1 รายละเอียด 2

  21/06/59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การสอบราคาจ้าง โครงการ เจาะบ่อ น้ำบาดาล หมู่ที่2,หมู่ที่13,หมู่ที่14 ตำบลแม่งอนรายละเอียด>> เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2559 รายละเอียด>>ราคากลาง รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด3

  21/06/59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่6,หมู่ที่7,หมู่ที่ 15 ตำบลแม่งอน รายละเอียด>> เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2559 รายละเอียด>> ราคากลาง รายละเอียด1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3

  21/06/59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่3,หมู่ที่4,ตำบลแม่งอน รายละเอียด>> เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2559 รายละเอียด>> ราคากลาง รายละเอียด1 รายละเอียด 2

  27/06/59 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.ฝาปิดตะแกรงเหล็กตามแบบ อบต.แม่งอน ม.5 รายละเอียด>>

  5/07/59 ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คศล.หมู่ 6 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด>>

  01/07/59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง 2 ประเภทฯ รายละเอียด>>

  26/07/59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด>>

  26/07/59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอบต.แม่งอน ประจำปีงบประมาณ2559 (เพิ่มเติม) รายชื่อ>>

  29/07/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คศล.ม.10 รายละเอียด1>> รายละเอียด2>>

  29/07/59ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 รายละเอียด 1>> รายละเอียด2>>

  3/09/59 สรุปราคากลางการก่อสร้าง

  23/09/59 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

  • วัสดุซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลคันทางถน คศล.ม.13 รายละเอียด>>
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คันทางถน คศล.ม.13 รายละเอียด>>
  • วัสดุซ่อมแซมระบประปาบาดาล หมู่10 รายละเอียด>>
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วัสดุซ่อมแซมประปาบาดาล ม.10 รายละเอียด>>
  • วัสดุซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่5 รายละเอียด>>
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วัสดุซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่5 รายละเอียด>>
  • วัสดุซ่อมแซมถนน คศล.ม.4,8,14 รายละเอียด>>
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วัสดุซ่อมแซมถนน คศล.ม.4,8,14รายละเอียด>>
  • 15/12/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหมู่9 รายละเอียด>>
  • 27/06/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดบ่อขยะและแต่งแนวคันดินพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 รายละเอียด>>
  • ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ รายละเอียด>>
  • 23/01/60 ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะหมู่บ้านและบริการนักท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านบ้านหลวง หมู่ที่ 5 รายละเอียด>>
  • 5/01/60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องการรับชำระภาษีประจำปี 2560 รายละเอียด>>
  • 17/02/60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   งานชลประทาน 8 โครงการ งานทาง 2 โครงการ รวม 10 โครงการ รายละเอียดอ่านต่อ>>

   ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รายละเอียดดังต่อไปนี้

   1.โครงการคลองส่งน้ำหมู่ที่14,หมู่ที่15 รายละเอียดอ่านต่อ>>

   2.โครงการคลองส่งน้ำหมู่ที่11,หมู่ที่13 รายละเอียดอ่านต่อ>>

   3.โครงการคลองส่งน้ำหมู่ที่ 4,หมู่ที่ 7 รายละเอียดอ่านต่อ>>

   4.โครงการคลองส่งน้ำหมู่ 2,หมู่ 3 รายละเอียดอ่านต่อ>>

   5.โครงการOverlay-หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 7 รายละเอียดอ่านต่อ>>

   1/03/60 รายงานการขายแบบ งานชลประทาน 8 โครงการ งานทาง 2 โครงการ รวม 10 โครงการ รายละเอียดอ่านต่อ>>

   6/03/60 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.หมู่ที่13 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด>>

   14/03/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คศล.หมู่ที่2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

   14/03/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ที่ 12 บ้านยาง รายละเอียด>

   22/03/60 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียด>>

   22/03/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคศล.หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหลุก รายละเอียด>>

   24/03/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.หมู่ที่ 2 บ้านแม่งอนกลาง รายละเอียด>>

   28/06/60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานอาคาร 2 โครงการ รวม 4 โครงการจำนวน 1 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด>>

   29/03/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.หมูที่ 3 บ้านห้วยลึก รายละเอียด>>

   25/04/60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างด้วยวิธีการ(E-Auction) รายละเอียด1,รายละเอียด2

   • 25/04/60 ราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม หมู่14 รายละเอียด
   • 25/04/60 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 รายละเอียด
   • 25/04/60 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.ตามแบบ อบต.แม่งอน หมู่ที่ 6(1)รายละเอียด
   • 25/04/60 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.ตามแบบ อบต.แม่งอน หมู่ที่ 6(2) รายละเอียด
   • 25/04/60 ราคากลางงานก่อกร้างอาคารเอนกประสงค์ คศล.ขนาด 2 ชั้นหมู่ที่ 6 รายละเอียด
   • 25/04/60 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารรางระบายน้ำฝาปิด คศล.ตามแบบ อบต.แม่งอน หมู่ที่ 15 รายละเอียด
   • 25/04/60 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.ม.11 (1) รายละเอียด
   • 25/04/60 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คศล.ม.11 (1) รายละเอียด
   • 26/04/60 ประกาศเรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อจำนวน 1 คันด้วยระบบ(e-Auction) รายละเอียด
   • 4/05/60 ประกาศบัญชีผู้ซื้อแบบประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
   โครงการก่อสร้าง 3 ชนิดงาน งานทาง 2 โครงการ งานอาคาร 4 โครงการ งานชลประทาน 1 โครงการ รวม 7 โครงการ จำนวน 1 รายการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหาร จำนวน 5 ตำแหน่ง รายละเอียด  เว็บในจังหวัดใหม่

  เว็บไซด์ อบต.ในพื้นที่

  ดูทีวี
    1  TPBS
    1  NBT