6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

  789  แบบฟอร์มต่างๆ

 

อุณหภูมิขณะนี้
 


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 


ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นางปริญากร ยองคำ
นวก.การคลังชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ แก้วคำมูล
นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพัชรารัตน์ ห้ามทุกข์
นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวมาลีรัตน์ อินทะนนท์
นวก.จัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวภัทรินญา ทิพย์ธนัช
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นางทัศนีย์ ศิริสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจันทร์จิรา คำมาไวย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวกาญจนา สวัสดี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

Google

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296