6869

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว

  789  แบบฟอร์มต่างๆ

 

อุณหภูมิขณะนี้
 


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
 
 
 

 

 

 

 

 

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

 

นายไพรัตน์ ศิริสม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

 

นางสาววิภาพร กลิ่นลอย
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวกนกอร สุนทรสัตถาพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยมาศ ใจยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอภิรัตน์ กีรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายประมวล สุขสิงห์คลี
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

   

นางสาวหฤทัย ตันตสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายอาคม สองเมือง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติการ

นางสาวฐานิตา กาละหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายจรัสชัย หน่อกิจ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวกวินธิดา ตรีวิวัฒน์สิริ
นิติกรปฎิบัติการ

นางสาวอัญชสา กรวัชร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐฎ์ศุทธา ทิพย์ธณัช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวหฤทัย กุนนะแหม่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

นายวิเชียร มีวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายเรืองศักดิ์ ปราถนาดี
พนง.ชับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

 


นายสมชาย หน่อตื้อ
คนงานทั่วไป(รถน้ำ)

 

นายสงกรานต์ ชัยวงค์
คนงานทั่วไป(รถน้ำ)

 

นายนันทวัฒน์ มีงาม
คนงานทั่วไป(รถขยะ)

 

 

นายไกรสร นวลสม
คนงานทั่วไป(รถขยะ)

 

 

นายป้อง มารมณ์
คนงานทั่วไป(รถขยะ)

 

นายสุคำ พรมมา
ภารโรง

นายนิกร หอมรับ
คนงานทั่วไป(รถขยะ)

 

นายนิกร คำปวน
คนงานทั่วไป(รถขยะ)

 

นายเมฆ งอนมาก
คนสวน

 

นายอาทร จันทร์เลิศ
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)


1

Google

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296
WEBMASTER maengoncenter@gmail.com