6869

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว

  789  แบบฟอร์มต่างๆ

 

อุณหภูมิขณะนี้
 


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128

 

 

 

 

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

 

นายไพรัตน์ ศิริสม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน)

 

นางสาวกนกอร สุนทรสัตถาพร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางนงลักษณ์ คิดดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปิยมาศ ใจยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฐานิตา กาละหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอภิรัตน์ กันทาทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวราตรี วงค์สูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นางสาวหฤทัย ตันตสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวหฤทัย กุนนะเหม่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายจรัสชัย หน่อกิจ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวชนนิกานต์ สวัสดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประมวล สุขสิงห์คลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณัฐฎ์ศุทธา ทิพย์ธณัช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายวีระพงษ์ พลกลาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกียรติพงษ์ วงค์อาณา
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกวินธิดา ตรีวิวัฒน์สิริ
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอัญชสา กรวัชร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวทัศสินีย์ มีงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายวิเชียร มีวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายสงกรานต์ ชัยวงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถน้ำ)

นายไกรสร นวลสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)

นายอาทร จันทร์เลิศ
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)

นายสุคำ พรมมา
ภารโรง


ถัดไป 1

Google

หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBT