6869

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว

  789  แบบฟอร์มต่างๆ

 

อุณหภูมิขณะนี้
 


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นายประวัติ แสงเทียนหยด
รองนายกฯ

นายวิรุฬห์ สกุลพันธ์
รองนายกฯ

 

นายสุพจน์ ชัยวงศ์
เลขานายกฯ

นายประเสริฐสิทธิ์ ชัยวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

 

นายสมศักดิ์ ดวงดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นางอุบล ขันด้วง เลขาฯสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นายบรรจบ จันต๊ะ
สมาชิกอบต.หมู่ 1

นายธีรภัทร เหล็กคม
สมาชิก.อบต.หมู่ 3

นางชนัญชิดา วีระวงค์
สมาชิกอบต.หมู่ 4

นายสมโภชน์ อินตา
สมาชิก.อบต.หมู่ 5

นายเทียนชัย วัฒนาจิรากุล
สมาชิก.อบต.หมู่ 6

นายวันชัย ไชยอุปละ
สมาชิก.อบต.หมู่ 7

นายนเรศ แก้วเมืองมา
สมาชิก.อบต.หมู่ 8

นายหยิ่งหนึ่ง แซ่ซือ
สมาชิก อบต.หมู่ 9

นายบุญชู หล้าน้อย
สมาชิก.อบต.หมู่ 10

นางสาวน้ำฝน ระวิมี
สมาชิก.อบต.หมู่ 11

นางสาวระรินภรณ์ ยาวุฒิ
สมาชิก.อบต.หมู่ 12

นางบาล วงค์สูน
สมาชิก.อบต.หมู่ 14