6869

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว

  789  แบบฟอร์มต่างๆ

 

อุณหภูมิขณะนี้
 


รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นายประวัติ แสงเทียนหยด
รองนายกฯ

นายวิรุฬห์ สกุลพันธ์
รองนายกฯ

 

นายสุพจน์ ชัยวงศ์
เลขานายกฯ

 

 

นายสมพล คำเชียงเงิน
ที่ปรึกษานายกฯ

 

นายประเสริฐสิทธิ์ ชัยวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

 

นายบุญมี อุตส่าห์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นางอุบล ขันด้วง เลขาฯสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นายบุญนพ ขันแก้ว
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1

นายบรรจบ จันต๊ะ
สมาชิกอบต.หมู่ 1

นายประเสริฐสิทธิ์ ชัยวงศ์
สมาชิก.อบต.หมู่ 2

นายสุทน ฉัตรทอง
สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายสมภพ มูลจันทร์ตา
สมาชิก.อบต.หมู่ 3

นายธนวัฒน์ หน่อเมืองคำ
สมาชิก.อบต.หมู่ 3
 

ว่าง

นางชนัญชิดา วีระวงค์
สมาชิกอบต.หมู่ 4
 

ว่าง

นายภักดี แซ่หลี
สมาชิก อบต.หมู่ 5

นายเทียนชัย วัฒนาจิรากุล
สมาชิก.อบต.หมู่ 6

นายปราโมทย์ ประยูรพัฒนะ
สมาชิก.อบต.หมู่ 6

นายต่วน อุปนันท์
สมาชิก.อบต.หมู่ 7

นายวิมล สิทธิกัน
สมาชิก.อบต.หมู่ 7

นายนเรศ แก้วเมืองมา
สมาชิก.อบต.หมู่ 8

 
ว่าง

นายจะเหมาะ หมื่นแสน
สมาชิก.อบต.หมู่ 9

นางพรทิวา จิ๋ว
สมาชิก.อบต.หมู่ 9

นายบุญชู หล้าน้อย
สมาชิก.อบต.หมู่ 10

นายลอย สมวงค์แก้ว
สมาชิก.อบต.หมู่ 10

นายเทียนชัย ใจคำ
สมาชิก.อบต.หมู่ 11

นายบุญมี อุตส่าห์
สมาชิก.อบต.หมู่ 11

นายรุ่งภพ คีรีเลิศมงคล
สมาชิกอบต.หมู่ 12

นายธีระ เมืองมูล
สมาชิก.อบต.หมู่ 12

นางอุบล ขันด้วง
สมาชิกอบต.หมู่ 13

นายบุญปั๋น ว่องไว
สมาชิก.อบต.หมู่ 13

นางบาล วงค์สูน
สมาชิก.อบต.หมู่ 14

นายสมศักดิ์ กาวิลา
สมาชิก.อบต.หมู่ 14

 

นายสมศักดิ์ ดวงดี
สมาชิก.อบต.หมู่ 15

นายสง่า สุขใจ
สมาชิก อบต.หมู่ 15

 

นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน


หนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346296