6869
009

  789  วิสัยทัศน
  789  เว็บบอร์ด

  789  แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก

  789  แบบฟอร์มต่างๆ


อุณหภูมิขณะนี้

รวมลิงค์
 
124
121
123
122
125
126
127
128
129
130
131
132
133

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.แม่งอน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่งอน ในเขตของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ต้องรับผิดชอบ  ประมาณ 107 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,875  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ      ติดต่อกับตำบลแม่สูนและตำบลม่อนปิ่น
ทิศใต้         ติดต่อกับตำบลแม่ข่าและตำบลปงตำ
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลแม่ข่า
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับชายแดนประเทศพม่า

ภูมิประเทศ
            ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก
จำนวนหมู่บ้าน
            มีหมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  15  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  โดยแยกเป็นหมู่ได้  ดังนี้
หมู่ที่ 1  บ้านห้วยห้อม
หมู่ที่ 2  บ้านแม่งอนกลาง
หมู่ที่ 3  บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 4  บ้านแม่งอนขี้เหล็ก
หมู่ที่ 5  บ้านหลวง
หมู่ที่ 6  บ้านปางควาย
หมู่ที่ 7  บ้านทุ่งหลุก
หมู่ที่ 8  บ้านหนองขวาง
หมู่ที่ 9  บ้านสันมะกอกหวาน
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทอง
หมู่ที่ 11 บ้านป่าจี้
หมู่ที่ 12 บ้านยาง
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง
หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ
ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น  16,591 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  5,143  ครัวเรือน
ประชากรชาย     8,343 คน
ประชากรหญิง    8,248 คน แยกประชากรแต่ละหมู่บ้าน>>

การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา 5 โรง
โรงเรียนมัธยมศึกษา  5  โรง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์  8  แห่ง
มัสยิด     2  แห่ง
ศาลเจ้า   2 แห่ง
โบสถ์      2 แห่ง
สาธารณสุขสถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน  3 แห่ง
ข้อมูลอัพเดตล่าสุด ณ เดือน กรกฏาคม 2557


ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
  1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  12. การท่องเที่ยว
  13. การผังเมือง

    อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น
ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม
 หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล
มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม
หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย
   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
และข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่
ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็น
ความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม
ที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้
แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
   ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
มีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น
โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ
 พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม
 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น
 และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
   นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำ
กิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับ
สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการ
ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก
สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนหนังสือพิมพ์
1 เดลินิวส์
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เว็บในจังหวัดใหม่

ดูทีวี
  1  TPBS
  1  NBTองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 053-346-296